نمونه طراحی پوستر

نمونه های طراحی پوستر

طراحی پرونده پزشکی،پرونده پزشکی،پرونده بیمار پرونده بیمار برای مطب،پرونده بیمار برای مطب پزشکان

طراحی پرونده بیمار ، برای مطب پزشکان

سفارش دهنده: جناب آقای دکتر ناصر پیری اردکانی

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر میثاق دوم

سفارش دهنده: گروه جهادی

نمونه طراحی پوستر

طراحی پوستر ویروس کرونا

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر سرطان پستان

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر تکنو کابین

سفارش دهنده: آقای شاه سنایی

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر مرکز لیزر پوست

سفارش دهنده: لیرز رزا

روش انتقال صحیح بیمار

طراحی پوستر ISBAR چیست؟

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر برگزاری آزمون

سفارش دهنده: موسسه اموزشی اوج

7 اصل تجویز دارو

طراحی پوستر 7 اصل تجویز دارو

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

9راه حل ایمنی بیمار

طراحی پوستر 9 راه حل ایمنی بیمار

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر همایش علمی آموزشی

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر همایش علمی آموزشی

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

پوستر هشدار مهم برای ملاقات کنندگان

سفارش دهنده: بیمارستان آریامهر تهران

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر وسایل حفاظت فردی

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر موقعیت استفاده از ماسک N95

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر مناسبت های جهانی سلامت

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر مرکز اسکن کفی طبی پایا

سفارش دهنده: مهندس علی طاهری

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر هشدار مهم برای ملاقات کنندگان

سفارش دهنده: بیمارستان اریا مهر تهران

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر مرکز اسکن کفی طبی پایا

سفارش دهنده: مهندس علی طاهری

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر انتخاباتی مهندس باطنی منش

سفارش دهنده: مهندس محمدحسین باطنی منش

طراحی پوستر انتخاباتی مهندس باطنی منش

سفارش دهنده: مهندس محمدحسین باطنی منش

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر انتخاباتی مهندس محمد فیض

سفارش دهنده: ستاد انتخاباتی مهندس محمد فیض

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر انتخاباتی مهندس محمد فیض

سفارش دهنده: ستاد انتخاباتی مهندس محمد فیض

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر فرایند شستشوی ست جراحی

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر 9 راه حل ایمنی بیمار

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر گرامیداشت روز پرستار

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر روز پرستار مبارکباد

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر عرضه کیسه پلاستیکی در نانوایی ممنوع

به سفارش : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر طریقه سالم سازی سبزیجات

به سفارش : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر شهید حمیدرضا جهان تیغ

سفارش دهنده: خانواده شهید

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر شهدای کفعمی

سفارش دهنده: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو -شستشوی دست - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر روش درست شستن دست ها

به سفارش : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو -شستشوی دست - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر دست هایمان را درست بشوئیم

به سفارش : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر دهه اول محرم

سفارش دهنده: هیئت عاشقان امیرالمومنین علیه السلام

طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر محرم

سفارش دهنده: هیئت امنای مسجد المهدی

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر دنیا گذراست

سفارش دهنده: استاد حمید افشار

طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر باشگاه المپیاد اصفهان

سفارش دهنده: موسسه علمی اموزشی رزمندگان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر چگونگی شستشو و ضدعفونی دست

به سفارش : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر بهداشت دست

سفارش دهنده: بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر جشنواره عید تا عید

سفارش دهنده: فروشگاه اخباریان

طراحی پوستر مراقبت از کلیه ها

سفارش دهنده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان الزهرا(س)

طراحی پوستر بیمارستانی - اختصاصی پزشکان - اختصاصی مطب پزشکان طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

قبول آنلاین سفارش طراحی پوستر

به سفارش : جای نام شما اینجاست

طراحی پوستر - طراحی کارت ویزیت - طراحی بیلبورد - طراحی لوگو - طراحی ارم - طراحی نشان

طراحی پوستر شرکت شهر و کار

سفارش دهنده: موسسه چاپ و تکثیر پویش

2 دیدگاه در “نمونه طراحی پوستر

 • اسفند 9, 1397 در 1:45 ب.ظ
  Permalink

  سلام خرید اشتراک ندارین

  پاسخ دادن
  • اسفند 9, 1397 در 11:35 ب.ظ
   Permalink

   با سلام
   در حال حاضر خیر

   پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 7 =