وبینار پیشگیری و کنترل بیماریهای عفونی در شرایط پاندمی کرونا - احتیاطات و نکات ایمنی

درصد مشارکت در وبینار دکتر سلطانی
125 نفر 19%
درصد مشارکت در پیش آزمون
581 نفر 75%
پیش بینی ، درصد مشارکت در آزمون - از کل
453 نفر 60%